Tuntematon tiedostomuotoLisätietoa (35 kB)

Kilta

Suur-Savon Sotilaspoikien Perinnekilta

 

SÄÄNNÖT

(muutettu ja hyväksytty Helsinki 30.11.2000)

 

Nimi ja kotipaikka

 

1 §                 Yhdistyksen nimi on Suur-Savon Sotilaspoikien Perinnekilta ry ja sen kotipaikka on Mikkeli. Yhdistyksen toiminta-alueena on Mikkeli, (Savonlinna*), Pieksämäki ja Varkaus sekä niiden ympäristökunnat. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä kilta.

Tarkoitus ja toiminta

2 §                 Kilta toimii valtakunnan virallisen turvallisuuspolitiikan periaatteiden mukaisesti. Se pyrkii edistämään maanpuolustusharrastusta sekä tekemään tunnetuksi Suomen turvallisuuspolitiikan historiallista taustaa ja nykyisyyttä ja tekemään tunnetuksi suojeluskuntajärjestön poikatyön historiaa.

Killan tarkoituksena on myös yhteydenpito jäsenkuntansa kesken, yhteistyö toiminta-alueena maanpuolustus- ja veteraanijärjestöjen kanssa sekä killan pyrkimysten saattaminen myös yleisempään tietoisuuteen.

                      Näihin tavoitteisiin kilta tähtää järjestämällä kokouksia, esitelmätilaisuuksia, vierailuja ja jäsenilleen matkoja sekä keräämällä perinneaineistoa.

Toimintansa tukemiseksi kilta voi asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa julkaisutoi-

                      mintaa ja kahvila- ja ravintolaliikettä sekä toimeenpanna arpajaisia, keräyksiä ja juhlatilaisuuksia.

Kilta voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa ja vuokran nojalla hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Killan toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen siihen osallistuville, eikä se saa muutoinkaan muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

Jäsenet

 

3 §                 Killan jäseneksi voi päästä muutkin kuin suojeluskunta- tai sotilaspoikana tai näiden poikajohtajana toiminut. Jäseneksi ottaminen koskee sekä miehiä että naisia.
Jäsenyyden kiltaan hyväksyy killan hallitus.

 

                      Jäsenen, joka haluaa erota killasta, on siitä ilmoitettava kirjallisesti killan hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta killan kokouksen pöytäkirjaan, jolloin hän vapautuu jäsenyydestä kulumassa olevan kalenterivuoden loppuun mennessä, ellei hallitus esitetyn pätevän syyn vuoksi halua vapauttaa häntä jäsenyydestä jo ennen tätä määräaikaa.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin killan sääntöjä tai muutoin toiminnallaan vahingoittaa kiltaa, sen työtä ja päämääriä tai toimii kunnian vastaisesti.

                      Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kalenterivuodelta.

Killan kokous voi killan hallituksen esityksestä kutsua killan kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi sen tarkoitusperää huomattavalla tavalla edistäneen henkilön.

 

Kunniapuheenjohtaja ja kunnia jäsen eivät maksa jäsenmaksua

 

Killan toimielimet

                     

4 §                 Killan toimintaa johtaa killan vuosikokouksessa valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi (6) jäsentä.

                      Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Tarpeelliset toimihenkilöt hallitus voi valita myös killan ulkopuolelta..

                     
Puheenjohtaja valitaan vuosikokousten väliseksi ajaksi.

Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat valitaan aravalla. Erovuorossa olevat valitaan arvalla. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.

5 §                 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten sitä vaatii.

                      Kokoontumisen on tapahduttava vaadittaessa viimeistään 14 vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan vara-puheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) sen jäsentä on saapuvilla.

Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistölllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 §                 Hallituksen tehtävänä on

1.  johtaa killan toimintaa sen tarkoitusperien toteuttamiseksi,
2.  edustaa kiltaa, tehdä killan puolesta sitoumuksia sekä esiintyä killan puolesta  

                    kantajana ja vastaajana,

                      3.  kutsua kilta kokouksiin ja valmistella kokouksissa käsiteltävät asiat,

                      4.  toimeenpanna killan kokousten tekemät päätökset,

                      5.  vastata killan rahavarojen ja muun omaisuuden hoitamisesta sekä jäsenmaksun  

                           perimisestä,

                      6.  valita tarpeelliset toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrätä heidän palkkionsa ja

                           palkkansa tulo- ja menoarvion rajoissa,

                      7.  päättää jäseneksi ottamisesta ja jäsenyydestä erottamisesta ja pitää jäsenluetteloa.

                      8.  laatia killan toiminta – ja tilikertomukset sekä tilinpäätökset,

9.      laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi,

10.  hoitaa muut kiltaa koskevat asiat.

 

 

 

7 §                 Kokoukset

 

Killan kutsuu sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen hallitus, ilmoittamalla siitä jäsenille killan vuosikokouksen päättämässä lehdessä tai henkilökohtaisella kirjallisella kutsulla viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta.

 

8 §                 Killan vuosikokouksessa, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä

1.      valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit ja pöytäkirjan tarkastajat,

2.      todetaan kokouksen laillisuus,

3.      esitetään killan toimintakertomus sekä killan tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto,

4.      päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,

5.      vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi,

6.      valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,

7.      valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto,

8.      käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

9 §                 Killan ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus pitää sitä tarpeellisena tai kun
vähintään 1/10 killan jäsenistä sitä erikseen ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

 Tilit ja nimenkirjoittaminen

 

10 §               Killan tilikausi on kalenterivuosi. Killan tilinpäätös, tillit, toimintakertomus ja muut tarpeelliset asiakirjat on kuukautta ennen vuosikokousta jätettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

11 §               Killan nimen kirjoittavat puheenjohtaja yhdessä varapuheenjohtajan tai muun hallituksen määräämän hallituksen jäsenen tai killan toimihenkilön kanssa, tai joku heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 Sääntöjen muuttaminen ja killan purkaminen

 

12 §               Ehdotukset, jotka tarkoittavat näitten sääntöjen muuttamista, tulevat hyväksytyiksi, jos vähintään ¾ killan kokouksessa annetuista äänistä niitä kannattaa. Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

 

13 §               Ehdotus, joka tarkoittaa killan purkamisesta, tulee hyväksytyksi, jos vähintään ¾ killan kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa. Killan purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

 

14§                Jos kilta purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus luovutetaan killan purkamisko-kouksensa erikseen päättämällä tavalla maanpuolustustarkoituksiin.

 


 *) Savonlinnan Seudun Sotilaspoikien Perinnekilta perustettu 2004